فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

یووی

لاکــــــــــــــــــــست                                                                                                                                                        

                  چسبهای آناروبیک

یووی
نام محصول استحکام رنگ ویسکوزیته بازه قطر پیچ لقی با فاصله وزن قیمت محصول خرید
مقایسه
LOCSET UV4825 / 20g

عالی

بدن رنگ

500

M20

0.05 to 0.15

20gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET UV4825 / 500g

عالی

بدن رنگ

500

M20

0.05 to 0.15

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET UV4825 / 50g

عالی

بدن رنگ

500

M20

0.05 to 0.15

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET UV4838 /20g

عالی

3000

M36

0.1 to 0.3

20gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET UV4838 / 1000g

عالی

بدن رنگ

3000

M36

0.1 to 0.3

1000gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET UV1812 / 50g

بالا

بدن رنگ

12

M5

0.01to0.05

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET UV4838 / 500g

عالی

3000

M36

0.1 to 0.3

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET UV4825 / 1000g

عالی

بدن رنگ

500

M20

0.05 to 0.15

1000gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET UV4838 / 50g

عالی

بدن رنگ

3000

M36

0.1 to 0.3

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET UV1812 / 500g

بالا

بدن رنگ

12

M5

0.01to0.05

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET UV1812 / 20g

بالا

بدن رنگ

12

M5

0.01to0.05

20gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET UV1812 /1000g

بالا

بدن رنگ

12

M5

0.01to0.05

1000gr

لطفا تماس بگیرید