فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

گیره دستگاه(V11,V12,V13)

              V11                                                                                   

 

                                          V12              

                                                   

                                                                                                                                                                           هیدرولیک با پایه گردان                      

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                V13               

           هیدرولیک بدون پایه گردان                                                                                                                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                          

گیره دستگاه(V11,V12,V13)
نام محصول l(max) l1 l2 l3 l4 a1 a2 a3 t1 t2 e1 e2 c مکانیزم قیمت محصول خرید
مقایسه
V12/300

900

526

285

0-320

240

162

132

51

17

14

500

320

32

هیدرولیک 6تن

لطفا تماس بگیرید

V12/400

980

600

285

0-400

240

162

132

51

17

14

375

320

32

هیدرولیک 8 تن

لطفا تماس بگیرید

V11G/200

700

460

290

0-200

200

185

130

57

17

14

430

300

32

ساده

لطفا تماس بگیرید

V11G/160

605

410

250

0-150

170

160

120

52

17

14

375

265

30

ساده

لطفا تماس بگیرید