فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

کفی پایین فلانچی(D131)

                                    

کفی پایین فلانچی(D131)
نام محصول a b e1 e2 t1 h1 h2 d4 d3 l1 قیمت محصول خرید
مقایسه
D131/40

130

80

95

45

3

30

77

14

80

---

لطفا تماس بگیرید

D131/32

115

65

83

34

3

25

60

11

65

---

لطفا تماس بگیرید

D131/48

160

96

118

55

4

35

95

18

96

---

لطفا تماس بگیرید

D131/63

180

110

132

62

4

35

120

18

110

---

لطفا تماس بگیرید

D131/25

90

50

68

28

3

22

47

9

50

---

لطفا تماس بگیرید

D131/60

180

110

132

62

4

35

120

18

110

---

لطفا تماس بگیرید

D131/38

130

80

95

45

3

30

77

14

80

---

لطفا تماس بگیرید

D131/30

115

65

83

34

3

25

60

11

65

---

لطفا تماس بگیرید

D131/24

90

50

68

28

3

22

47

9

50

---

لطفا تماس بگیرید

D131/80

215

130

160

75

10

40

120

22

130

---

لطفا تماس بگیرید

D131/50

160

96

118

55

4

35

95

18

96

---

لطفا تماس بگیرید

D131/19

85

45

64

24

3

18

37

9

45

لطفا تماس بگیرید

D131/20

85

45

64

24

3

18

37

9

45

---

لطفا تماس بگیرید