فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

کفشک راهنما وسط (HM)

                         

کفشک راهنما وسط (HM)
نام محصول سطح کار(a1xb1) a2 b2 c1 c2 C4.A C4.B d2 d3 D e f l r قیمت محصول خرید
مقایسه
HM02.B

125X100

265

140

33

33

36

56

24

25

44

175

125

160

45

۲,۰۴۴,۶۰۰ تومان

۱,۹۶۲,۸۱۶ تومان

جزئیات کالا
HM03.A/.G

150X100

290

140

33

33

36

---

24

25

44

200

150

160

45

۱,۲۶۹,۶۰۰ تومان

۱,۲۱۸,۸۱۶ تومان

جزئیات کالا
HM03.B

150X100

290

140

33

33

36

56

24

25

44

200

150

160

45

۲,۱۳۷,۳۰۰ تومان

۲,۰۵۱,۸۰۸ تومان

جزئیات کالا
HM04.A/.G

200X125

360

165

38

38

45

---

30

32

53

260

200

180

50

۱,۸۱۴,۵۰۰ تومان

۱,۷۴۱,۹۲۰ تومان

جزئیات کالا
HM04.B

200X125

360

165

38

38

45

63

30

32

53

260

200

180

50

۲,۹۲۶,۴۰۰ تومان

۲,۸۰۹,۳۴۴ تومان

جزئیات کالا
HM05.A/.G

200X150

360

190

38

38

45

---

30

32

53

260

200

180

50

۱,۹۷۵,۹۰۰ تومان

۱,۸۹۶,۸۶۴ تومان

جزئیات کالا
HM05.B

200X150

360

190

38

38

45

63

30

32

53

260

200

180

50

۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان

۲,۹۶۶,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
HM06.A/.G

250X200

410

240

38

38

45

---

30

32

53

310

250

180

50

۲,۴۹۴,۵۰۰ تومان

۲,۳۹۴,۷۲۰ تومان

جزئیات کالا
HM06.B

250X200

410

240

38

38

45

63

30

32

53

310

250

180

50

۳,۶۱۶,۷۰۰ تومان

۳,۴۷۲,۰۳۲ تومان

جزئیات کالا
HM02.A/.G

125X100

265

140

33

33

36

---

24

25

44

175

125

160

45

۱,۱۸۰,۷۰۰ تومان

۱,۱۳۳,۴۷۲ تومان

جزئیات کالا
HM07.A/.G

300X200

480

240

38

38

45

---

38

40

63

310

300

200

55

لطفا تماس بگیرید

HM07.B

300X200

480

240

38

38

45

71

38

40

63

310

300

200

55

لطفا تماس بگیرید

HM03.B/L=280

150X100

290

140

33

33

36

56

24

25

44

200

150

280

45

لطفا تماس بگیرید