فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

کفشک راهنما وسط (HM)

                         

کفشک راهنما وسط (HM)
نام محصول سطح کار(a1xb1) a2 b2 c1 c2 C4.A C4.B d2 d3 D e f l r قیمت محصول خرید
مقایسه
HM03.A/.G

150X100

290

140

33

33

36

---

24

25

44

200

150

160

45

۱,۷۱۶,۱۰۰ تومان

۱,۶۳۰,۲۹۵ تومان

جزئیات کالا
HM05.B

200X150

360

190

38

38

45

63

30

32

53

260

200

180

50

۴,۴۰۴,۴۰۰ تومان

۴,۱۸۴,۱۸۰ تومان

جزئیات کالا
HM06.B

250X200

410

240

38

38

45

63

30

32

53

310

250

180

50

۵,۲۰۶,۲۰۰ تومان

۴,۹۴۵,۸۹۰ تومان

جزئیات کالا
HM06.A/.G

250X200

410

240

38

38

45

---

30

32

53

310

250

180

50

۳,۵۶۵,۸۰۰ تومان

۳,۳۸۷,۵۱۰ تومان

جزئیات کالا
HM03.A/L=400

150X100

290

140

33

33

36

56

24

25

44

200

150

280

45

لطفا تماس بگیرید

HM03.A/L=355

150X100

290

140

33

33

36

56

24

25

44

200

150

280

45

لطفا تماس بگیرید

HM02.B

125X100

265

140

33

33

36

56

24

25

44

175

125

160

45

لطفا تماس بگیرید

HM03.B

150X100

290

140

33

33

36

56

24

25

44

200

150

160

45

لطفا تماس بگیرید

HM04.B

200X125

360

165

38

38

45

63

30

32

53

260

200

180

50

لطفا تماس بگیرید

HM05.A/.G

200X150

360

190

38

38

45

---

30

32

53

260

200

180

50

لطفا تماس بگیرید

HM07.A/.G

300X200

480

240

38

38

45

---

38

40

63

310

300

200

55

لطفا تماس بگیرید

HM07.B

300X200

480

240

38

38

45

71

38

40

63

310

300

200

55

لطفا تماس بگیرید

HM03.A/L=315

150X100

290

140

33

33

36

56

24

25

44

200

150

280

45

لطفا تماس بگیرید

HM02.A/.G

125X100

265

140

33

33

36

---

24

25

44

175

125

160

45

لطفا تماس بگیرید

HM04.A/.G

200X125

360

165

38

38

45

---

30

32

53

260

200

180

50

لطفا تماس بگیرید