فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

کفشک راهنما عقب (HR)

          

کفشک راهنما عقب (HR)
نام محصول سطح کار a2 b2 c1 c2 C4.A C4.B d2 D e f l r قیمت محصول خرید
مقایسه
HR02.A/.G

125X100

170

145

38

38

36

----

24

44

125

125

160

35

۱,۵۵۴,۱۰۰ تومان

۱,۴۷۶,۳۹۵ تومان

جزئیات کالا
HR03.B

150X100

200

148

38

38

45

63

32

53

150

129

180

41

۳,۶۶۹,۳۰۰ تومان

۳,۴۸۵,۸۳۵ تومان

جزئیات کالا
HR05.B

200X150

250

188

38

38

45

63

32

53

200

179

180

41

۴,۲۶۷,۴۰۰ تومان

۴,۰۵۴,۰۳۰ تومان

جزئیات کالا
HR06.A/.G

250X200

305

245

48

48

45

----

40

63

250

234

200

48

۳,۸۳۶,۲۰۰ تومان

۳,۶۴۴,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا
HR06.B

250X200

305

245

48

48

45

71

40

63

250

234

200

48

۶,۰۱۲,۲۰۰ تومان

۵,۷۱۱,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا
HR05.A/.G

200X150

250

188

38

38

45

32

53

200

179

180

41

۲,۵۷۱,۱۰۰ تومان

۲,۴۴۲,۵۴۵ تومان

جزئیات کالا
HR03.A/.G

150X100

200

148

38

38

45

----

32

53

150

129

180

41

۱,۹۹۳,۴۰۰ تومان

۱,۸۹۳,۷۳۰ تومان

جزئیات کالا
HR02.B

125X100

170

145

38

38

36

56

24

44

125

125

160

35

لطفا تماس بگیرید

HR04.B

200X125

250

165

38

38

45

63

32

53

200

154

180

41

لطفا تماس بگیرید

HR04.A/.G

200X125

250

165

38

38

45

----

32

53

200

154

180

41

لطفا تماس بگیرید