فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

قطره ای

لاکــــــــــــــــــست 

                      چسبهای قطره ای

                                                 با پایه سیاناکریلیت 

 

 

                                                

قطره ای
نام محصول رنگ ویسکوزیته قابلیت پراکندگی استحکام تحمل دما وزن قیمت محصول خرید
مقایسه
CA233 / 10g

زرد کم رنگ

3000

0.15

26

-20 to +100

10gr

لطفا تماس بگیرید

CA236 / 20g

مشکی

6000

0.20

18

-20 to +100

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA216 / 10g

زرد کم رنگ

60

0.02

16

-20 to +100

10gr

لطفا تماس بگیرید

CA422 / 20g

بدون رنگ

200

0.15

13

-50 to +80

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA214 / 20g

زرد کم رنگ

40

0.07

15

-20 to +100

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA224 / 10g

زرد کم رنگ

400

0.07

17

-20 to +100

10gr

لطفا تماس بگیرید

CA233T / 20g

زرد کم رنگ

3000

0.15

26

-20 to +130

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA212 / 500g

زرد کم رنگ

20

0.02

17

-20 to +100

500gr

لطفا تماس بگیرید

CA212 / 1000g

زرد کم رنگ

20

0.02

17

-20 to +100

1000gr

لطفا تماس بگیرید

CA114 / 20g

زرد کم رنگ

40

0.03

22

-20 to +100

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA244 / 20g

بدون رنگ

40،000

0.30

17

-20 to +100

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA114 / 10g

زرد کم رنگ

40

0.03

22

-20 to +100

10gr

لطفا تماس بگیرید

CA105 / 20g

زرد کم رنگ

3

0.01

23

-20 to +100

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA233 / 20g

زرد کم رنگ

3000

0.15

26

-20 to +100

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA212 / 20g

زرد کم رنگ

20

0.02

17

-20 to +100

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA432/500g

بدون رنگ

1500

0.15

12

-50 to +80

500gr

لطفا تماس بگیرید

CA432 / 10g

بدون رنگ

1500

0.15

12

-50 to +80

10gr

لطفا تماس بگیرید

CA214 /10g

زرد کم رنگ

40

0.07

15

-20 to +100

10gr

لطفا تماس بگیرید

CA224 / 20g

زرد کم رنگ

400

0.07

17

-20 to +100

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA229 / 20g

زرد کم رنگ

400

0.15

26

-20 to +100

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA216 / 20g

زرد کم رنگ

60

0.02

16

-20 to +100

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA212 / 10g

زرد کم رنگ

20

0.02

17

-20 to +100

10gr

لطفا تماس بگیرید

CA233/500g

زرد کم رنگ

3000

0.15

26

-20 to +100

500gr

لطفا تماس بگیرید

CA432 / 20g

بدون رنگ

1500

0.15

12

-50 to +80

20gr

لطفا تماس بگیرید

CA212 / 50g

زرد کم رنگ

20

0.02

17

-20 to +100

50gr

لطفا تماس بگیرید

CA221 / 20g

زرد کم رنگ

100

0.05

20

-20 to +100

20gr

لطفا تماس بگیرید