فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

پیچ دو سر رزوه (E406)

پیچ دو سر رزوه (E406)
نام محصول d b b1 l قیمت محصول خرید
مقایسه
E406/22X160

M22

100

31

160

۲۸,۲۰۰ تومان

۲۷,۰۷۲ تومان

جزئیات کالا
E406/24X125

M24

70

35

125

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۲,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا
E406/24X200

M24

122

35

200

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۱,۵۸۴ تومان

جزئیات کالا
E406/10X100

M10

75

13

100

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۹۶۰ تومان

جزئیات کالا
E406/12X160

M12

100

15

160

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا
E406/12X200

M12

122

15

200

۱۷,۳۰۰ تومان

۱۶,۶۰۸ تومان

جزئیات کالا
E406/14X100

M14

63

17

100

۱۵,۶۰۰ تومان

۱۴,۹۷۶ تومان

جزئیات کالا
E406/14X125

M14

75

17

125

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا
E406/14X160

M14

100

17

160

۱۷,۳۰۰ تومان

۱۶,۶۰۸ تومان

جزئیات کالا
E406/16X100

M16

63

19

100

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
E406/16x200

M16

122

19

200

۲۰,۳۰۰ تومان

۱۹,۴۸۸ تومان

جزئیات کالا
E406/30X200

M30

122

43

200

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
E406/20X160

M20

100

27

160

۲۴,۴۰۰ تومان

۲۳,۴۲۴ تومان

جزئیات کالا
E406/24x250

M24

160

35

250

۳۵,۹۰۰ تومان

۳۴,۴۶۴ تومان

جزئیات کالا
E406/24x315

M24

200

35

315

۴۵,۳۰۰ تومان

۴۳,۴۸۸ تومان

جزئیات کالا
E406/12X100

M12

63

15

100

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
E406/16x250

M16

122

19

250

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا
E406/24X160

M24

100

35

160

لطفا تماس بگیرید

E406/16X125

M16

75

19

125

لطفا تماس بگیرید

E406/20X125

M20

70

27

125

لطفا تماس بگیرید

E406/20x200

M20

122

27

200

لطفا تماس بگیرید

E406/16x160

M16

100

19

160

لطفا تماس بگیرید

E406/20x250

M20

160

27

250

لطفا تماس بگیرید

E406/22x200

M22

122

31

200

لطفا تماس بگیرید

E406/8X80

M8

50

11

80

لطفا تماس بگیرید

E406/22x125

M22

70

31

125

لطفا تماس بگیرید

E406/18X160

M18

100

23

160

لطفا تماس بگیرید