فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

پرس هیدرولیک نیوماتیک(PHU)

 

توضيح شکل: هواي فشرده وارد مخزن 1 شده و پيستون 2 با نيروي کم (حركت
سريع) حرکت مي کند. با رسيدن به نقطه از قبل تعيين شده، پيستون شماره 3 حرکت
کرده و مسير ورود روغن توسط پيستون شماره 4 بسته مي شود، با ورود پيستون
شماره 4 به محفظه روغن فشار افزايش يافته و در اين حالت (حركت کاري)، نيرو
.چندين برابر افزايش مي يابد

:

مزایا

 ايجاد نيروي قابل توجه با هواي فشرده-
اشغال فضا در حد سيستمهاي نيوماتيک-
 کورس زياد حرکت-
 عدم نياز به سيستم هيدروليک-

پرس هیدرولیک نیوماتیک(PHU)
نام محصول حرکت سریع حرکت کاری قیمت محصول خرید
مقایسه
PHU/08

200

20

لطفا تماس بگیرید

PHU/04

100

15

لطفا تماس بگیرید

PHU/12

200

50

لطفا تماس بگیرید

PHU/16

300

80

لطفا تماس بگیرید