فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

پران گرمکار (D41K)

پلاسما نیتروره شده - اکسید شده سیاه

پران گرمکار (D41K)
نام محصول d2 K r l قیمت محصول خرید
مقایسه
D41K/20X160

26

8

1

160

۲۵۶,۲۰۰ تومان

۲۴۵,۹۵۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/06..X125

12

5

0.5

125

۵۰,۵۰۰ تومان

۴۸,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/06..X160

12

5

0.5

160

۵۴,۵۰۰ تومان

۵۲,۳۲۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/03.2X100

6

3

0.3

100

۶۱,۴۰۰ تومان

۵۸,۹۴۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/06..X250

12

5

0.5

250

۷۰,۲۰۰ تومان

۶۷,۳۹۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/10..X315

16

5

0.5

315

۱۳۹,۸۰۰ تومان

۱۳۴,۲۰۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/10..X400

16

5

0.5

400

۲۰۹,۹۰۰ تومان

۲۰۱,۵۰۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/10..X500

16

5

0.5

500

۲۶۱,۶۰۰ تومان

۲۵۱,۱۳۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/11X100

16

5

0.5

100

۱۵۲,۶۰۰ تومان

۱۴۶,۴۹۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/10.5X100

16

5

0.5

100

۱۴۷,۲۰۰ تومان

۱۴۱,۳۱۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/10.5X200

16

5

0.5

200

۱۹۶,۲۰۰ تومان

۱۸۸,۳۵۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/06..X200

12

5

0.5

200

۶۰,۸۰۰ تومان

۵۸,۳۶۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/06..X400

12

5

0.5

400

۱۱۴,۵۰۰ تومان

۱۰۹,۹۲۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/06..X500

12

5

0.5

500

۱۵۲,۶۰۰ تومان

۱۴۶,۴۹۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/06..X630

12

5

0.5

630

۲۰۱,۷۰۰ تومان

۱۹۳,۶۳۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/06.2X100

12

5

0.5

100

۷۰,۹۰۰ تومان

۶۸,۰۶۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/06.2X125

12

5

0.5

125

۷۶,۳۰۰ تومان

۷۳,۲۴۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/06.2X160

12

5

0.5

160

۸۷,۲۰۰ تومان

۸۳,۷۱۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/06.5X100

12

5

0.5

100

۸۴,۵۰۰ تومان

۸۱,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/06.5X125

12

5

0.5

125

۹۳,۵۰۰ تومان

۸۹,۷۶۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/06.5X315

12

5

0.5

315

۱۳۶,۳۰۰ تومان

۱۳۰,۸۴۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/06.5X400

12

5

0.5

400

۱۶۳,۵۰۰ تومان

۱۵۶,۹۶۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/07..X125

12

5

0.5

125

۸۵,۹۰۰ تومان

۸۲,۴۶۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/07..X160

12

5

0.5

160

۹۱,۴۰۰ تومان

۸۷,۷۴۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/07..X200

12

5

0.5

200

۱۰۲,۳۰۰ تومان

۹۸,۲۰۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/07..X250

12

5

0.5

250

۱۲۱,۴۰۰ تومان

۱۱۶,۵۴۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/07..X400

12

5

0.5

400

۱۹۶,۲۰۰ تومان

۱۸۸,۳۵۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/07..X630

12

5

0.5

630

۳۲۷,۰۰۰ تومان

۳۱۳,۹۲۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/07.5X200

12

5

0.5

200

۱۳۰,۸۰۰ تومان

۱۲۵,۵۶۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/08..X100

14

5

0.5

100

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۷,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/08..X125

14

5

0.5

125

۶۴,۸۰۰ تومان

۶۲,۲۰۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/08..X160

14

5

0.5

160

۷۱,۷۰۰ تومان

۶۸,۸۳۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/08..X400

14

5

0.5

400

۱۴۱,۷۰۰ تومان

۱۳۶,۰۳۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/08..X500

14

5

0.5

500

۱۷۹,۹۰۰ تومان

۱۷۲,۷۰۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/08..X630

14

5

0.5

630

۲۲۸,۹۰۰ تومان

۲۱۹,۷۴۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/08..X800

14

5

0.5

800

۲۹۹,۸۰۰ تومان

۲۸۷,۸۰۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/08.2X100

14

5

0.5

100

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۶۴۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/08.2X160

14

5

0.5

160

۱۱۹,۹۰۰ تومان

۱۱۵,۱۰۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/08.2X200

14

5

0.5

200

۱۳۶,۳۰۰ تومان

۱۳۰,۸۴۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/08.2X250

14

5

0.5

250

۱۵۸,۱۰۰ تومان

۱۵۱,۷۷۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/08.5X250

14

5

0.5

250

۱۵۸,۱۰۰ تومان

۱۵۱,۷۷۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/10..X125

16

5

0.5

125

۷۵,۷۰۰ تومان

۷۲,۶۷۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/09..X100

14

5

0.5

100

۱۰۳,۶۰۰ تومان

۹۹,۴۵۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/09..X160

14

5

0.5

160

۱۲۲,۷۰۰ تومان

۱۱۷,۷۹۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/09..X200

14

5

0.5

200

۱۴۱,۷۰۰ تومان

۱۳۶,۰۳۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/09..X250

14

5

0.5

250

۱۵۸,۱۰۰ تومان

۱۵۱,۷۷۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/09..X400

14

5

0.5

400

۲۴۸,۰۰۰ تومان

۲۳۸,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/09..X500

14

5

0.5

500

۳۱۶,۱۰۰ تومان

۳۰۳,۴۵۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/09..X630

14

5

0.5

630

۳۹۷,۹۰۰ تومان

۳۸۱,۹۸۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/09.5X100

14

5

0.5

100

۱۴۱,۷۰۰ تومان

۱۳۶,۰۳۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/09.5X125

14

5

0.5

125

۱۵۲,۶۰۰ تومان

۱۴۶,۴۹۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/10..X100

16

5

0.5

100

۶۹,۶۰۰ تومان

۶۶,۸۱۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/10..X160

16

5

0.5

160

۸۸,۰۰۰ تومان

۸۴,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/18X100

24

7

0.8

100

۲۱۱,۹۰۰ تومان

۲۰۳,۴۲۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/18X200

24

7

0.8

200

۳۰۲,۵۰۰ تومان

۲۹۰,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/18X315

24

7

0.8

315

۴۰۳,۳۰۰ تومان

۳۸۷,۱۶۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/18X400

24

7

0.8

400

۵۴۵,۰۰۰ تومان

۵۲۳,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/18X500

24

7

0.8

500

۷۶۳,۰۰۰ تومان

۷۳۲,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/18X630

24

7

0.8

630

۹۲۶,۵۰۰ تومان

۸۸۹,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/18X800

24

7

0.8

800

۱,۱۴۴,۵۰۰ تومان

۱,۰۹۸,۷۲۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/09..X315

14

5

0.5

315

۱۹۰,۸۰۰ تومان

۱۸۳,۱۶۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/12..X500

18

7

0.8

500

۴۶۳,۳۰۰ تومان

۴۴۴,۷۶۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/14X500

22

7

0.8

500

۴۰۸,۸۰۰ تومان

۳۹۲,۴۴۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/16..X100

22

7

0.8

100

۱۴۵,۹۰۰ تومان

۱۴۰,۰۶۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/16..X125

22

7

0.8

125

۱۶۱,۶۰۰ تومان

۱۵۵,۱۳۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/32X200

40

10

1

200

۸۸۲,۳۰۰ تومان

۸۴۷,۰۰۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/03..X100

6

3

0.3

100

۴۵,۷۰۰ تومان

۴۳,۸۷۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/03..X125

6

3

0.3

125

۴۹,۱۰۰ تومان

۴۷,۱۳۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/03..X200

6

3

0.3

200

۵۷,۳۰۰ تومان

۵۵,۰۰۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/03..X250

6

3

0.3

250

۶۳,۵۰۰ تومان

۶۰,۹۶۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/03..X315

6

3

0.3

315

۷۲,۳۰۰ تومان

۶۹,۴۰۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/01.5X100

3

1.5

0.2

100

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۸,۵۲۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/01.5X125

3

1.5

0.2

125

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۸,۵۲۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/01.5X160

3

1.5

0.2

160

۸۷,۲۰۰ تومان

۸۳,۷۱۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/01.5X200

3

1.5

0.2

200

۹۸,۱۰۰ تومان

۹۴,۱۷۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/02..X125

3

2

0.2

125

۵۳,۹۰۰ تومان

۵۱,۷۴۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/02..X200

3

2

0.2

200

۶۴,۱۰۰ تومان

۶۱,۵۳۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/02.2X100

4

2

0.2

100

۵۶,۰۰۰ تومان

۵۳,۷۶۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/02.2X160

4

2

0.2

160

۶۸,۹۰۰ تومان

۶۶,۱۴۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/02.2X200

4

2

0.2

200

۷۳,۶۰۰ تومان

۷۰,۶۵۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/02.5X100

5

2

0.3

100

۵۲,۶۰۰ تومان

۵۰,۴۹۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/02.5X125

5

2

0.3

125

۵۷,۳۰۰ تومان

۵۵,۰۰۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/02.5X160

5

2

0.3

160

۶۵,۴۰۰ تومان

۶۲,۷۸۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/02.5X200

5

2

0.3

200

۷۵,۷۰۰ تومان

۷۲,۶۷۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/02.5X250

5

2

0.3

250

۸۰,۵۰۰ تومان

۷۷,۲۸۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/02.7X200

5

2

0.3

200

۷۸,۴۰۰ تومان

۷۵,۲۶۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/03..X400

6

3

0.3

400

۹۴,۸۰۰ تومان

۹۱,۰۰۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/03.2X200

6

3

0.3

200

۷۷,۱۰۰ تومان

۷۴,۰۱۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/03.2X250

6

3

0.3

250

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۸,۵۲۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/03.5X125

7

3

0.3

125

۷۳,۰۰۰ تومان

۷۰,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/03.5X250

7

3

0.3

250

۹۸,۱۰۰ تومان

۹۴,۱۷۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/03.7X100

7

3

0.3

100

۶۶,۹۰۰ تومان

۶۴,۲۲۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/03.7X125

7

3

0.3

125

۷۰,۹۰۰ تومان

۶۸,۰۶۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/03.7X160

7

3

0.3

160

۷۶,۳۰۰ تومان

۷۳,۲۴۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/03.7X200

7

3

0.3

200

۸۷,۲۰۰ تومان

۸۳,۷۱۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/03.7X250

7

3

0.3

250

۹۸,۱۰۰ تومان

۹۴,۱۷۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/03.7X400

7

3

0.3

400

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۶۴۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/04..X100

8

3

0.3

100

۵۰,۵۰۰ تومان

۴۸,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/04..X125

8

3

0.3

125

۵۲,۶۰۰ تومان

۵۰,۴۹۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/04..X160

8

3

0.3

160

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۵,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/04..X200

8

3

0.3

200

۶۳,۵۰۰ تومان

۶۰,۹۶۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/04..X250

8

3

0.3

250

۶۸,۲۰۰ تومان

۶۵,۴۷۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/04..X315

8

3

0.3

315

۷۳,۰۰۰ تومان

۷۰,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/04..X400

8

3

0.3

400

۹۷,۵۰۰ تومان

۹۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/04.2X160

8

3

0.3

160

۸۴,۵۰۰ تومان

۸۱,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/04.2X250

8

3

0.3

250

۱۰۴,۴۰۰ تومان

۱۰۰,۲۲۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/04.2X315

8

3

0.3

315

۱۱۵,۹۰۰ تومان

۱۱۱,۲۶۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/04.5X100

8

3

0.3

100

۷۰,۹۰۰ تومان

۶۸,۰۶۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/04.5X125

8

3

0.3

125

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۸,۵۲۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/04.5X160

8

3

0.3

160

۹۰,۰۰۰ تومان

۸۶,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/04.5X200

8

3

0.3

200

۹۷,۵۰۰ تومان

۹۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/04.5X250

8

3

0.3

250

۱۰۱,۶۰۰ تومان

۹۷,۵۳۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/04.5X315

8

3

0.3

315

۱۰۰,۲۰۰ تومان

۹۶,۱۹۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/05..X100

10

3

0.3

100

۴۴,۴۰۰ تومان

۴۲,۶۲۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/05..X125

10

3

0.3

125

۴۷,۱۰۰ تومان

۴۵,۲۱۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/05..X160

10

3

0.3

160

۵۱,۸۰۰ تومان

۴۹,۷۲۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/05..X315

10

3

0.3

315

۸۶,۶۰۰ تومان

۸۳,۱۳۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/05..X400

10

3

0.3

400

۹۸,۱۰۰ تومان

۹۴,۱۷۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/05..X500

10

3

0.3

500

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۱۱۷,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/05.2X100

10

3

0.3

100

۷۴,۴۰۰ تومان

۷۱,۴۲۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/05.2X125

10

3

0.3

125

۷۷,۸۰۰ تومان

۷۴,۶۸۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/05.2X160

10

3

0.3

160

۸۴,۵۰۰ تومان

۸۱,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/05.2X200

10

3

0.3

200

۸۷,۲۰۰ تومان

۸۳,۷۱۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/05.2X250

10

3

0.3

250

۹۸,۱۰۰ تومان

۹۴,۱۷۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/05.5X100

10

3

0.3

100

۷۷,۱۰۰ تومان

۷۴,۰۱۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/05.5X125

10

3

0.3

125

۸۴,۵۰۰ تومان

۸۱,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/05.5X160

10

3

0.3

160

۸۶,۶۰۰ تومان

۸۳,۱۳۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/05.5X200

10

3

0.3

200

۹۶,۲۰۰ تومان

۹۲,۳۵۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/05.5X250

10

3

0.3

250

۱۰۲,۹۰۰ تومان

۹۸,۷۸۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/05.5X400

10

3

0.3

400

۱۴۱,۷۰۰ تومان

۱۳۶,۰۳۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/06..X100

12

5

0.5

100

۴۷,۱۰۰ تومان

۴۵,۲۱۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/10..X200

16

5

0.5

200

۱۰۲,۹۰۰ تومان

۹۸,۷۸۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/11X160

16

5

0.5

160

۱۷۴,۴۰۰ تومان

۱۶۷,۴۲۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/11X250

16

5

0.5

250

۲۲۸,۹۰۰ تومان

۲۱۹,۷۴۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/11X315

16

5

0.5

315

۲۵۶,۲۰۰ تومان

۲۴۵,۹۵۲ تومان

جزئیات کالا
D41K/11X400

16

5

0.5

400

۳۴۳,۴۰۰ تومان

۳۲۹,۶۶۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/11X500

16

5

0.5

500

۴۳۶,۰۰۰ تومان

۴۱۸,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/12..X100

18

7

0.8

100

۹۳,۵۰۰ تومان

۸۹,۷۶۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/12..X125

18

7

0.8

125

۱۰۳,۶۰۰ تومان

۹۹,۴۵۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/12..X200

18

7

0.8

200

۱۳۲,۳۰۰ تومان

۱۲۷,۰۰۸ تومان

جزئیات کالا
D41K/12..X250

18

7

0.8

250

۱۵۴,۱۰۰ تومان

۱۴۷,۹۳۶ تومان

جزئیات کالا
D41K/12..X315

18

7

0.8

315

۱۸۳,۴۰۰ تومان

۱۷۶,۰۶۴ تومان

جزئیات کالا
D41K/25X250

32

10

1

250

۶۵۴,۰۰۰ تومان

۶۲۷,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا
D41K/16..X400

22

7

0.8

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X500

22

7

0.8

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X800

22

7

0.8

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X250

24

7

0.8

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X200

26

8

1

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X250

26

8

1

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X630

16

5

0.5

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X800

16

5

0.5

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/10.5X160

16

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/10.5X250

16

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/11X125

16

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X315

12

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X540

12

5

0.5

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.2X200

12

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.2X250

12

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.5X160

12

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.5X200

12

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.5X250

12

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X100

12

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X315

12

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X500

12

5

0.5

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/07.5X100

12

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/07.5X125

12

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/07.5X160

12

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X200

14

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X250

14

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X315

14

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.2X125

14

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X100

14

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X125

14

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X160

14

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X200

14

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X315

14

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X400

14

5

0.5

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.6X160

14

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X630

22

7

0.8

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/20x125

26

8

1

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/09..X125

14

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/09.5X200

14

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X200

22

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X250

22

7

0.8

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X315

22

7

0.8

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/16X1000

22

7

0.8

1000

لطفا تماس بگیرید

D41K/17X200

22

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X125

24

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X160

24

7

0.8

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X100

26

8

1

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X400

18

7

0.8

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X630

18

7

0.8

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X800

18

7

0.8

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5x100

18

7

0.8

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5X125

18

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5X200

18

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5X250

18

7

0.8

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5X315

18

7

0.8

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5X400

18

7

0.8

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/13X100

18

7

0.8

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/13X125

18

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/13X200

18

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X100

22

7

0.8

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X125

22

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X160

22

7

0.8

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X200

22

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X250

22

7

0.8

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X315

22

7

0.8

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X400

22

7

0.8

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X630

22

7

0.8

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/15x125

22

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/15X200

22

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X160

22

7

0.8

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X315

26

8

1

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X500

26

8

1

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X800

26

8

1

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/25X160

32

10

1

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/25X200

32

10

1

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/03..X160

6

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/01.8X125

3

1.5

0.2

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/02..X100

3

2

0.2

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/02..X160

3

2

0.2

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/02..X250

3

2

0.2

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.2X125

4

2

0.2

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.4X160

4

2

0.2

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.6X100

5

2

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.7X100

5

2

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.7X125

5

2

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.7X160

5

2

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.2X125

6

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.2X160

6

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X100

7

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X160

7

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X200

7

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X315

7

3

0.3

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X400

7

3

0.3

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/04..X500

8

3

0.3

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.1X100

8

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.2X100

8

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.2X125

8

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.2X200

8

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.5X400

8

3

0.3

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/05..X200

10

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/05..X250

10

3

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.1X100

10

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.2X315

10

3

0.3

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.5X500

10

3

0.3

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.8X100

10

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.8X200

10

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X250

16

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/11X200

16

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X160

18

7

0.8

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X800

22

7

0.8

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/25x400

32

10

1

400

لطفا تماس بگیرید