فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

پران گرمکار (D41K)

پلاسما نیتروره شده - اکسید شده سیاه

پران گرمکار (D41K)
نام محصول d1 d2 K r l قیمت محصول خرید
مقایسه
D41K/10..X100

16

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.2X160

4

2

0.2

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X200

16

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/09..X100

14

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X250

12

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X315

12

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5X250

18

7

0.8

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X160

22

7

0.8

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.5X250

5

2

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.5X100

12

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X160

24

7

0.8

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/02..X200

3

2

0.2

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/02..X250

3

2

0.2

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/03..X125

6

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/05..X500

10

3

0.3

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X315

26

8

1

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/01.5X200

3

1.5

0.2

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.2X250

6

3

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.2X125

8

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.5X160

10

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/09..X250

14

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/11X500

16

5

0.5

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5X200

18

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/02..X160

3

2

0.2

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.5X400

10

3

0.3

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.5X125

12

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X315

12

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X250

16

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X250

18

7

0.8

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/25X250

32

10

1

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/01.5X100

1.5

3

1.5

0.2

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.5X100

10

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X100

12

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/07.5X200

12

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X100

14

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X400

16

5

0.5

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X200

18

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/01.5X125

1.5

3

1.5

0.2

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/03..X160

6

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/07.5X125

12

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X500

14

5

0.5

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X800

24

7

0.8

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X500

12

5

0.5

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X630

12

5

0.5

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X400

22

7

0.8

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/15X200

22

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.2X100

4

2

0.2

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.5X160

5

2

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.5X200

5

2

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X100

7

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X125

7

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/04..X315

8

3

0.3

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.2X250

10

3

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.2X250

14

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X400

22

7

0.8

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X630

24

7

0.8

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.7X100

5

2

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/04..X500

8

3

0.3

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.5X250

10

3

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X125

12

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X160

12

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.5X250

12

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.5X315

12

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X630

14

5

0.5

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X400

18

7

0.8

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X630

22

7

0.8

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/01.8X125

3

1.5

0.2

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X315

7

3

0.3

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.2X160

10

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/09..X200

14

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X160

22

7

0.8

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.7X125

5

2

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/03..X315

6

3

0.3

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.7X160

7

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.2X250

8

3

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.5X315

8

3

0.3

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.1X100

10

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.2X100

10

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/10.5X200

16

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X100

18

7

0.8

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/05..X400

10

3

0.3

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X400

14

5

0.5

400

لطفا تماس بگیرید

D402/5.5X1.5/100

40

10

1

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.2X100

6

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.2X160

14

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/10.5X100

16

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/11X315

16

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.5X160

8

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.2X125

14

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/09..X500

14

5

0.5

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X500

22

7

0.8

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X200

26

8

1

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.2X200

4

2

0.2

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/03..X250

6

3

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X160

12

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.7X200

5

2

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/04..X400

8

3

0.3

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.5X200

8

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X400

14

5

0.5

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/13X200

18

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/09.5X100

14

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/13X125

18

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/25x400

32

10

1

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.5X250

8

3

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X250

14

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5X400

18

7

0.8

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.2X200

6

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/05..X315

10

3

0.3

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X500

16

5

0.5

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X500

24

7

0.8

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/11X250

16

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X100

22

7

0.8

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X160

7

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X125

16

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X160

26

8

1

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.5X100

8

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/04..X200

8

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.7X400

7

3

0.3

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/05..X125

10

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.5X200

10

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.8X200

10

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/11X400

16

5

0.5

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.2X125

6

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/25X160

32

10

1

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X250

24

7

0.8

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/17X200

22

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/04..X160

8

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.2X160

12

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.2X200

8

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X125

22

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X315

14

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.4X160

4

2

0.2

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X200

12

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.2X125

10

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.5X100

5

2

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.8X100

10

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X125

14

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X200

24

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X500

22

7

0.8

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/20x125

26

8

1

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.2X200

12

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5x100

18

7

0.8

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X315

18

7

0.8

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/25X200

32

10

1

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X630

16

5

0.5

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X500

18

7

0.8

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/15x125

22

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X125

24

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/04..X125

8

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.5X160

12

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X500

26

8

1

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.2X250

12

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/07.5X100

12

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X315

14

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.2X100

8

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/11X200

16

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/13X100

18

7

0.8

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.2X200

10

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.6X160

14

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X200

14

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/09.5X125

14

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/04..X100

8

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/09.5X200

14

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.7X100

7

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X800

22

7

0.8

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X200

12

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.5X125

5

2

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.2X315

8

3

0.3

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X540

12

5

0.5

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X250

22

7

0.8

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X315

22

7

0.8

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X800

16

5

0.5

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X125

18

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/11X125

16

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/16X1000

22

7

0.8

1000

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X400

7

3

0.3

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.2X100

14

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.2X200

14

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X100

12

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X250

12

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.7X250

7

3

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X200

22

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X800

26

8

1

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X125

14

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X100

24

7

0.8

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/10.5X160

16

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X630

22

7

0.8

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X160

16

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5X315

18

7

0.8

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X100

26

8

1

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X500

12

5

0.5

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.5X125

10

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/03..X200

6

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.2X125

12

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/07.5X160

12

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X250

14

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.5X200

12

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.2X315

10

3

0.3

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/05..X250

10

3

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X630

12

5

0.5

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X100

14

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/20X250

26

8

1

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/05..X200

10

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/09..X125

14

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/02..X125

3

2

0.2

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/08.5X160

14

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.6X100

5

2

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X200

7

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.2X160

6

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.2X160

8

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.5X400

8

3

0.3

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X315

22

7

0.8

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X125

12

5

0.5

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/11X160

16

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X160

18

7

0.8

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/07..X400

12

5

0.5

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.5X400

12

5

0.5

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/11X100

16

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X800

22

7

0.8

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/01.5X160

1.5

3

1.5

0.2

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/05..X100

10

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.7X160

5

2

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/05.5X500

10

3

0.3

500

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X250

22

7

0.8

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X200

14

5

0.5

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/10.5X250

16

5

0.5

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/03..X100

6

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/09..X400

14

5

0.5

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.5X250

7

3

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X800

18

7

0.8

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/16..X100

22

7

0.8

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.5X125

8

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/06..X400

12

5

0.5

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/04..X250

8

3

0.3

250

لطفا تماس بگیرید

D41K/10..X315

16

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/02.2X125

4

2

0.2

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X400

24

7

0.8

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.7X200

7

3

0.3

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/03.7X125

7

3

0.3

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/09..X630

14

5

0.5

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/02..X100

3

2

0.2

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X800

14

5

0.5

800

لطفا تماس بگیرید

D41K/12..X630

18

7

0.8

630

لطفا تماس بگیرید

D41K/04.1X100

8

3

0.3

100

لطفا تماس بگیرید

D41K/03..X400

6

3

0.3

400

لطفا تماس بگیرید

D41K/18X315

24

7

0.8

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/12.5X125

18

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/32X200

40

10

1

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/09..X160

14

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/05..X160

10

3

0.3

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X200

22

7

0.8

200

لطفا تماس بگیرید

D41K/08..X160

14

5

0.5

160

لطفا تماس بگیرید

D41K/09..X315

14

5

0.5

315

لطفا تماس بگیرید

D41K/14X125

22

7

0.8

125

لطفا تماس بگیرید

D41K/06.2X100

12

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید