فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

واشر کروی

واشر کروی
نام محصول d2 d1 h R قیمت محصول خرید
مقایسه
E412/10

21

10.5

4

15

لطفا تماس بگیرید

E412/14

28

15

5

22

لطفا تماس بگیرید

E412/20

36

21

6.3

27

لطفا تماس بگیرید

E412/12

24

13

4.6

17

لطفا تماس بگیرید

E412/42

78

43

17

58

لطفا تماس بگیرید

E412/48

92

50

21

67

لطفا تماس بگیرید

E412/16

30

17

5.3

22

لطفا تماس بگیرید

E412/24

44

25

8.2

32

لطفا تماس بگیرید

E412/36

68

37

14

50

لطفا تماس بگیرید

E412/06

12

6.4

2.3

9

لطفا تماس بگیرید

E412/30

56

31

11.2

41

لطفا تماس بگیرید

E412/08

17

8.4

3.2

12

لطفا تماس بگیرید