فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

نگهدارنده روبند فنری(E4053)

  

نگهدارنده روبند فنری(E4053)
نام محصول d1 d2 h h1 h2 پیچ روبند(Clamp screw) قیمت محصول خرید
مقایسه
E4053/24

24.5

49

80

7

14

M24

لطفا تماس بگیرید

E4053/12

14

28

51

5

11

M12

لطفا تماس بگیرید

E4053/16

16.5

34

60

5

12

M16

لطفا تماس بگیرید

E4053/20

20.5

44

70

7

14

M20

لطفا تماس بگیرید