فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

نگهدارنده

لاکــــــــــــــــــــست 

                  چسبهای آناروبیک

نگهدارنده
نام محصول استحکام رنگ ویسکوزیته بازه قطر پیچ لقی با فاصله وزن قیمت محصول خرید
مقایسه
LOCSET 4423 / 50g

عالی

سبز

200

M12

0.04to0.13

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4423 / 500g

عالی

سبز

200

M12

0.04to0.13

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4425 / 50g

عالی

سبز

500

M20

0.05 to 0.15

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4433 / 50g

عالی

سبز

3000

M36

0.1 to 0.3

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4451 / 100g

بالا

خاکستری متالیک

50،000

R3ʺ

0.1 to 0.4

100gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4422 / 10kg

عالی

سبز

200

M12

0.04to0.13

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4425 / 500g

عالی

سبز

500

M20

0.05 to 0.15

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4425 / 250g

عالی

سبز

500

M20

0.05 to 0.15

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4425 / 10 Kg

عالی

سبز

500

M20

0.05 to 0.15

10kg

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4433 / 250g

عالی

سبز

3000

M36

0.1 to 0.3

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4422 / 50g

عالی

سبز

200

M12

0.04to0.13

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4422 / 250g

عالی

سبز

200

M12

0.04to0.13

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4433 / 1000g

عالی

سبز

3000

M36

0.1 to 0.3

1000gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4425 / 1000g

عالی

سبز

500

M20

0.05 to 0.15

1000gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 4433 / 500g

عالی

سبز

3000

M36

0.1 to 0.3

500gr

لطفا تماس بگیرید