فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

میله راهنما (D026)

     

میله راهنما (D026)
نام محصول d2 d3 d4 d5 d6 h l2 l3 l4 l5 قیمت محصول خرید
مقایسه
D026/20X120/80

30

25

M22X1.5

8

36

9

80

120

29

45

لطفا تماس بگیرید

D026/38X140/100

55

46

M45X1.5

28

55

12

100

140

34

50

لطفا تماس بگیرید

D026/30X140/100

45

36

M35X1.5

20

55

11

100

140

34

50

لطفا تماس بگیرید

D026/24X120/80

35

30

M28X1.5

12

42

10

80

120

29

45

لطفا تماس بگیرید

D026/32X140/100

45

36

M35X1.5

20

55

11

100

140

34

50

لطفا تماس بگیرید

D026/25X120/80

35

30

M28X1.5

12

42

10

80

120

29

45

لطفا تماس بگیرید

D026/40X140/100

55

46

M45X1.5

28

55

12

100

140

34

50

لطفا تماس بگیرید

D026/19X120/80

30

25

M22X1.5

8

36

9

80

120

29

45

لطفا تماس بگیرید