فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

مهره چاکدار(E365)

 

مهره چاکدار(E365)
نام محصول d1 d2 b h تعداد خار قیمت محصول خرید
مقایسه
E365/M14X1.5

24

20

4.5

6

4

لطفا تماس بگیرید

E365/M25X1.5

38

32

6.5

7

4

لطفا تماس بگیرید

E365/M30X1.5

44

38

6.5

7

4

لطفا تماس بگیرید

E365/M16X1.5

28

23

5.5

6

4

لطفا تماس بگیرید

E365/M24X1.5

38

32

6.5

7

4

لطفا تماس بگیرید

E365/M20X1.5

32

27

5.5

6

4

لطفا تماس بگیرید

E365/M18X1.5

30

25

5.5

6

4

لطفا تماس بگیرید

E365/M12X1.5

22

18

4.5

6

4

لطفا تماس بگیرید

E365/M26X1.5

40

34

6.5

7

4

لطفا تماس بگیرید

E365/M10X1

20

16

4.5

5

4

لطفا تماس بگیرید

E365/M70X1.5

90

81

11

9

6

لطفا تماس بگیرید

E365/M22X1.5

36

30

6.5

7

4

لطفا تماس بگیرید