فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

مهره شش گوش (E402)

مهره شش گوش (E402)
نام محصول M e m s قیمت محصول خرید
مقایسه
E402/10

M10

18.4

15

16

۷,۹۰۰ تومان

۷,۵۸۴ تومان

جزئیات کالا
E402/16

M16

27.7

24

24

۱۱,۸۰۰ تومان

۱۱,۳۲۸ تومان

جزئیات کالا
E402/30

M30

53.1

45

46

۳۹,۱۰۰ تومان

۳۷,۵۳۶ تومان

جزئیات کالا
E402/24

M24

41.5

36

36

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا
E402/12

M12

20.7

18

18

لطفا تماس بگیرید

E402/14

M14

24.2

21

21

لطفا تماس بگیرید

E402/20

M20

34.6

30

30

لطفا تماس بگیرید

E402/22

M22

39.2

33

34

لطفا تماس بگیرید

E402/18

M18

31.2

27

27

لطفا تماس بگیرید

E402/08

M8

15

12

13

لطفا تماس بگیرید