فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

ماتریس برش (D266)

ماتریس برش (D266)
نام محصول d4 d1 l1 l قیمت محصول خرید
مقایسه
D266/06X28

3.5

1

3

28

لطفا تماس بگیرید

D266/16X20

9.5

1.2

5

20

لطفا تماس بگیرید

D266/10X28

5.8

1

4

28

لطفا تماس بگیرید

D266/50X28

37

1.5

8

28

لطفا تماس بگیرید

D266/20X28

12

1.5

8

28

لطفا تماس بگیرید

D266/25X20

17.3

1.5

8

20

لطفا تماس بگیرید

D266/06X20

3.5

1

3

20

لطفا تماس بگیرید

D266/08X20

4

1

4

20

لطفا تماس بگیرید

D266/40X20

27.7

1.5

8

20

لطفا تماس بگیرید

D266/40X28

27.7

1.5

8

28

لطفا تماس بگیرید

D266/20X20

12

1.5

8

20

لطفا تماس بگیرید

D266/10X20

5.8

1

4

20

لطفا تماس بگیرید

D266/08X28

4

1

4

28

لطفا تماس بگیرید

D266/32X28

20.7

1.5

8

28

لطفا تماس بگیرید

D266/16X28

9.5

1.2

5

28

لطفا تماس بگیرید

D266/50X20

37

1.5

8

20

لطفا تماس بگیرید

D266/25X28

17.3

1.5

8

28

لطفا تماس بگیرید

D266/32X20

20.7

1.5

8

20

لطفا تماس بگیرید