فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

قفل کننده

لاکــــــــــــــــــــست

                   چسبهای آناروبیک

 
قفل کننده
نام محصول استحکام رنگ ویسکوزیته بازه قطر پیچ لقی با فاصله وزن قیمت محصول خرید
مقایسه
LOCSET 1222 / 50g

متوسط

آبی

200

M12

0.04to0.13

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1325 /1000g

بالا

سبز

500

M20

0.0 to 0.15

1000gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1231T / 500g

متوسط

آبی

1000

M36

0.08to0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1326 / 1000g

بالا

سبز

500

M20

0.0 to 0.15

1000gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1131 / 50g

پایین

قرمز

1000

M36

0.08to0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1232 / 50g

متوسط

زرد

1000

تمامی رزوه ها

0.08to0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1231 /1000g

متوسط

آبی

1000

M36

0.08to0.25

1000gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1131 / 500 g

پایین

قرمز

1000

M36

0.08to0.25

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1523 / 250g

بالا

سبز

300

M20

0.0 to 0.15

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1331 / 50g

بالا

سبز

1000

M36

0.08to0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1523 / 50g

بالا

سبز

300

M20

0.0 to 0.15

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1531 / 500g

بالا

سبز

1000

M36

0.08to0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1326 / 500g

بالا

سبز

500

M20

0.0 to 0.15

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1231 / 50g

متوسط

آبی

1000

M36

0.08to0.25

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1122 / 500 g

پایین

قرمز

200

M12

0.04to0.13

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1231 /10kg

متوسط

آبی

1000

M36

0.08to0.25

10kg

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1312 / 250g

بالا

سبز

12

M5

0.01to0.05

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1326 / 50g

بالا

سبز

500

M20

0.0 to 0.15

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1331 / 1000g

بالا

سبز

1000

M36

0.08to0.25

1000gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1312 / 50g

بالا

سبز

12

M5

0.01to0.05

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1325 / 250g

بالا

سبز

500

M20

0.0 to 0.15

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1531 / 1000g

بالا

سبز

1000

M36

0.08to0.25

1000gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1226/250g

متوسط

آبی

600

M36

0.08to0.18

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1226 / 50g

متوسط

آبی

600

M36

0.08to0.18

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1122 / 50g

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1232 / 500g

متوسط

زرد

1000

تمامی رزوه ها

0.08to0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1331 / 250g

بالا

سبز

1000

M36

0.08to0.25

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1531 / 50g

بالا

سبز

1000

M36

0.08to0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1325 / 10kg

بالا

سبز

500

M20

0.0 to 0.15

10kg

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1325 / 500g

بالا

سبز

500

M20

0.0 to 0.15

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1231 / 50g

متوسط

آبی

1000

M36

0.08to0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1222 / 500g

متوسط

آبی

200

M12

0.04to0.13

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1325 / 50g

بالا

سبز

500

M20

0.0 to 0.15

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 1231 / 500g

متوسط

آبی

1000

M36

0.08to0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید