فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

فیلتر (D563)

فیلتر (D563)
نام محصول l l1 l2 l3 d d1 d2 d3 d4 d5 w n قیمت محصول خرید
مقایسه
D563/36X541X2

54

12

49

12

2

36

49

30

41

49

130 درجه

192

لطفا تماس بگیرید

D563/22X421X1.3

42

7

38

7

1.3

22

34

18

25

34

90 درجه

312

لطفا تماس بگیرید

D563/12X41X0.7

41

7

39

7

0.7

12

18

8

14

18

60 درجه

312

لطفا تماس بگیرید