فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

فنر نگهدارنده قفسه ساچمه(E364)

                                     

فنر نگهدارنده قفسه ساچمه(E364)
نام محصول d2 d3 s d قیمت محصول خرید
مقایسه
E364/30,32X110

32.5

35.7

16

1.6

لطفا تماس بگیرید

E364/48,50X120

50.5

55.7

20

2.6

لطفا تماس بگیرید

E364/24,25X080

25.5

27.9

14

1.2

لطفا تماس بگیرید

E364/38,40X120

38.5

42.5

18

2

لطفا تماس بگیرید

E364/40X100

40.5

45.1

20

2.3

لطفا تماس بگیرید

E364/50X100

50.5

55.7

20

2.6

لطفا تماس بگیرید

E364/38,40X050

38.5

42.5

18

2

لطفا تماس بگیرید

E364/30,32X120

32.5

35.7

16

1.6

لطفا تماس بگیرید

E364/25x50

25.5

27.9

14

1.2

لطفا تماس بگیرید

E364/30,32X055

32.5

35.7

16

1.6

لطفا تماس بگیرید

E364/38,40X110

38.5

42.5

18

2

لطفا تماس بگیرید

E364/30,32X080

32.5

35.7

16

1.6

لطفا تماس بگیرید

E364/24,25X180

25.5

27.9

14

1.2

لطفا تماس بگیرید

E364/24,25X110

25.5

27.9

14

1.2

لطفا تماس بگیرید

E364/38,40X080

38.5

42.5

18

2

لطفا تماس بگیرید

E364/38,40X230

38.5

42.5

18

2

لطفا تماس بگیرید