فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

سیستم راهنما فلانچ دار(D132)

سیستم راهنما فلانچ دار(D132)
نام محصول a b e1 e2 t1 h1 h2 d4 d3 l1 قیمت محصول خرید
مقایسه
D132/24X140.A/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

---

۳۴۱,۷۰۰ تومان

۳۲۸,۰۳۲ تومان

جزئیات کالا
D132/24x160.A/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

---

۳۴۲,۵۰۰ تومان

۳۲۸,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
D132/24X180.A/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

---

۳۵۲,۴۰۰ تومان

۳۳۸,۳۰۴ تومان

جزئیات کالا
D132/24x200.A/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

---

۳۶۰,۵۰۰ تومان

۳۴۶,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D132/24X200.B/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

56

۷۱۷,۴۰۰ تومان

۶۸۸,۷۰۴ تومان

جزئیات کالا
D132/25X140.A/T2

90

50

68

28

3

22

47

9

50

---

۳۴۸,۸۰۰ تومان

۳۳۴,۸۴۸ تومان

جزئیات کالا
D132/25x160.A/T2

90

50

68

28

3

22

47

9

50

---

۳۵۲,۴۰۰ تومان

۳۳۸,۳۰۴ تومان

جزئیات کالا
D132/25X180.A/T2

90

50

68

28

3

22

47

9

50

---

۳۶۴,۱۰۰ تومان

۳۴۹,۵۳۶ تومان

جزئیات کالا
D132/25X200.A/T2

90

50

68

28

3

22

47

9

50

---

۳۷۳,۳۰۰ تومان

۳۵۸,۳۶۸ تومان

جزئیات کالا
D132/25X200.B/T2

90

50

68

28

3

22

47

9

50

56

۷۳۰,۰۰۰ تومان

۷۰۰,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
D132/30x140.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

---

۴۶۱,۳۰۰ تومان

۴۴۲,۸۴۸ تومان

جزئیات کالا
D132/30X140.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

۸۵۱,۲۰۰ تومان

۸۱۷,۱۵۲ تومان

جزئیات کالا
D132/30X160.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

۸۶۰,۴۰۰ تومان

۸۲۵,۹۸۴ تومان

جزئیات کالا
D132/30x180.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

۸۶۸,۵۰۰ تومان

۸۳۳,۷۶۰ تومان

جزئیات کالا
D132/30X224.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

۱,۰۱۷,۸۰۰ تومان

۹۷۷,۰۸۸ تومان

جزئیات کالا
D132/30X250.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

---

۵۱۹,۰۰۰ تومان

۴۹۸,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا
D132/30X250.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

۹۰۸,۹۰۰ تومان

۸۷۲,۵۴۴ تومان

جزئیات کالا
D132/32x140.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

-

۴۶۱,۳۰۰ تومان

۴۴۲,۸۴۸ تومان

جزئیات کالا
D132/32x140.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

۸۵۱,۲۰۰ تومان

۸۱۷,۱۵۲ تومان

جزئیات کالا
D132/32x160.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

-

۴۷۰,۵۰۰ تومان

۴۵۱,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا
D132/32x180.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

-

۴۷۸,۶۰۰ تومان

۴۵۹,۴۵۶ تومان

جزئیات کالا
D132/32x180.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

۸۶۸,۵۰۰ تومان

۸۳۳,۷۶۰ تومان

جزئیات کالا
D132/32x200.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

-

۴۹۱,۳۰۰ تومان

۴۷۱,۶۴۸ تومان

جزئیات کالا
D132/32X224.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

-

۵۰۵,۸۰۰ تومان

۴۸۵,۵۶۸ تومان

جزئیات کالا
D132/32x315.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

-

۶۴۹,۹۰۰ تومان

۶۲۳,۹۰۴ تومان

جزئیات کالا
D132/38X160.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

۶۴۰,۸۰۰ تومان

۶۱۵,۱۶۸ تومان

جزئیات کالا
D132/38X180.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

۶۴۸,۸۰۰ تومان

۶۲۲,۸۴۸ تومان

جزئیات کالا
D132/38x200.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

۶۶۰,۷۰۰ تومان

۶۳۴,۲۷۲ تومان

جزئیات کالا
D132/38x200.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

۱,۳۷۳,۶۰۰ تومان

۱,۳۱۸,۶۵۶ تومان

جزئیات کالا
D132/38x224.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

۶۷۶,۸۰۰ تومان

۶۴۹,۷۲۸ تومان

جزئیات کالا
D132/38x280.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

۷۱۱,۹۰۰ تومان

۶۸۳,۴۲۴ تومان

جزئیات کالا
D132/40X160.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

۶۵۵,۱۰۰ تومان

۶۲۸,۸۹۶ تومان

جزئیات کالا
D132/40X200.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

۶۷۷,۶۰۰ تومان

۶۵۰,۴۹۶ تومان

جزئیات کالا
D132/40X250.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

۷۱۵,۶۰۰ تومان

۶۸۶,۹۷۶ تومان

جزئیات کالا
D132/48X200.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

۱,۰۲۳,۶۰۰ تومان

۹۸۲,۶۵۶ تومان

جزئیات کالا
D132/48x224.B/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

۱,۹۴۹,۸۰۰ تومان

۱,۸۷۱,۸۰۸ تومان

جزئیات کالا
D132/48x280.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

۱,۰۸۴,۱۰۰ تومان

۱,۰۴۰,۷۳۶ تومان

جزئیات کالا
D132/50x280.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

۱,۱۱۵,۶۰۰ تومان

۱,۰۷۰,۹۷۶ تومان

جزئیات کالا
D132/40X250.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

۱,۴۲۸,۵۰۰ تومان

۱,۳۷۱,۳۶۰ تومان

جزئیات کالا
D132/40X180.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

۶۶۵,۹۰۰ تومان

۶۳۹,۲۶۴ تومان

جزئیات کالا
D132/30x180.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

---

۴۷۸,۶۰۰ تومان

۴۵۹,۴۵۶ تومان

جزئیات کالا
D132/40x224.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

۶۹۶,۷۰۰ تومان

۶۶۸,۸۳۲ تومان

جزئیات کالا
D132/30X280.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

۵۴۹,۰۰۰ تومان

۵۲۷,۰۴۰ تومان

جزئیات کالا
D132/38x250.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

۶۹۲,۰۰۰ تومان

۶۶۴,۳۲۰ تومان

جزئیات کالا
D132/63X280.A/T2

180

110

132

62

4

35

120

18

110

-

۱,۷۴۴,۴۰۰ تومان

۱,۶۷۴,۶۲۴ تومان

جزئیات کالا
D132/19X140.A/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

لطفا تماس بگیرید

D132/19x140.B/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

45

لطفا تماس بگیرید

D132/20X140.A/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

---

لطفا تماس بگیرید

D132/20X140.B/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

45

لطفا تماس بگیرید

D132/20X160.A/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

---

لطفا تماس بگیرید

D132/20x160.B/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

45

لطفا تماس بگیرید

D132/20x200.A/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

لطفا تماس بگیرید

D132/20x200.B/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

45

لطفا تماس بگیرید

D132/24x140.B/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

56

لطفا تماس بگیرید

D132/24X160.B/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

56

لطفا تماس بگیرید

D132/24X224.A/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

---

لطفا تماس بگیرید

D132/25X140.B/T2

90

50

68

28

3

22

47

9

50

56

لطفا تماس بگیرید

D132/25x180.B/T2

90

50

68

28

3

22

47

9

50

56

لطفا تماس بگیرید

D132/25X224.A/T2

90

50

68

28

3

22

47

9

50

---

لطفا تماس بگیرید

D132/25X224.B/T2

90

50

68

28

3

22

47

9

50

56

لطفا تماس بگیرید

D132/30x200.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

---

لطفا تماس بگیرید

D132/30x200.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

لطفا تماس بگیرید

D132/30X224.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

---

لطفا تماس بگیرید

D132/32X160.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

لطفا تماس بگیرید

D132/32x200.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

لطفا تماس بگیرید

D132/32X224.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

لطفا تماس بگیرید

D132/32X250.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

-

لطفا تماس بگیرید

D132/32X250.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

لطفا تماس بگیرید

D132/32x280.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

-

لطفا تماس بگیرید

D132/32X280.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

لطفا تماس بگیرید

D132/32X315.B/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

لطفا تماس بگیرید

D132/32x355.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

-

لطفا تماس بگیرید

D132/38X160.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید

D132/38X180.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید

D132/38x224.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید

D132/38X250.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید

D132/38x280.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید

D132/38X315.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

لطفا تماس بگیرید

D132/40X160.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید

D132/40X180.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید

D132/40x200.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید

D132/40x224.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید

D132/40x280.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

لطفا تماس بگیرید

D132/40x280.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید

D132/40x400.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

لطفا تماس بگیرید

D132/40x400.B/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید

D132/40X500.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

لطفا تماس بگیرید

D132/48x180.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

لطفا تماس بگیرید

D132/48X200.B/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

لطفا تماس بگیرید

D132/48X224.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

لطفا تماس بگیرید

D132/48x250.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

لطفا تماس بگیرید

D132/48X250.B/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

لطفا تماس بگیرید

D132/48x280.B/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

لطفا تماس بگیرید

D132/48X315.B/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

لطفا تماس بگیرید

D132/50X180.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

لطفا تماس بگیرید

D132/50X180.B/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

لطفا تماس بگیرید

D132/50X200.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

لطفا تماس بگیرید

D132/50X200.B/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

لطفا تماس بگیرید

D132/50X224.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

لطفا تماس بگیرید

D132/50x224.B/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

لطفا تماس بگیرید

D132/50x250.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

لطفا تماس بگیرید

D132/50X250.B/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

لطفا تماس بگیرید

D132/50x280.B/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

لطفا تماس بگیرید

D132/50X315.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

لطفا تماس بگیرید

D132/50X400.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

لطفا تماس بگیرید

D132/50x400.B/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

لطفا تماس بگیرید

D132/50x500.A/T2

160

96

118

55

4

35

95

18

96

-

لطفا تماس بگیرید

D132/60X280.A/T2

180

110

132

62

4

35

120

18

110

-

لطفا تماس بگیرید

D132/60X280.B/T2

180

110

132

62

4

35

120

18

110

140

لطفا تماس بگیرید

D132/60X315.A/T2

180

110

132

62

4

35

120

18

110

-

لطفا تماس بگیرید

D132/60X355.A/T2

180

110

132

62

4

35

120

18

110

-

لطفا تماس بگیرید

D132/63x280.B/T2

180

110

132

62

4

35

120

18

110

140

لطفا تماس بگیرید

D132/63X315.A/T2

180

110

132

62

4

35

120

18

110

-

لطفا تماس بگیرید

D132/63X355.A/T2

180

110

132

62

4

35

120

18

110

-

لطفا تماس بگیرید

D132/80X315.A/T2

215

130

160

75

10

40

120

22

130

-

لطفا تماس بگیرید

D132/80x315.B/T2

215

130

160

75

10

40

120

22

130

140

لطفا تماس بگیرید

D132/30x160.A/T2

115

65

83

34

3

25

60

11

65

---

لطفا تماس بگیرید

D132/25x160.B/T2

90

50

68

28

3

22

47

9

50

56

لطفا تماس بگیرید

D132/40x315.A/T2

130

80

95

45

3

30

77

14

80

-

لطفا تماس بگیرید

D132/24x180.B/T2

85

45

64

24

3

18

37

9

45

56

لطفا تماس بگیرید