فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M3030)

بلوک پلاستیک (M3030)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F91/3030/27#1.0037

کفشک(F91)

27

1.0037

۱,۰۳۳,۴۰۰ تومان

۹۹۲,۰۶۴ تومان

جزئیات کالا
F80/3030/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

۱,۷۸۶,۰۰۰ تومان

۱,۷۱۴,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا
F80/3030/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۱,۵۱۷,۳۰۰ تومان

۱,۴۵۶,۶۰۸ تومان

جزئیات کالا
F80/3030/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

۲,۶۴۱,۱۰۰ تومان

۲,۵۳۵,۴۵۶ تومان

جزئیات کالا
F80/3030/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

۳,۱۴۵,۲۰۰ تومان

۳,۰۱۹,۳۹۲ تومان

جزئیات کالا
F80/3030/56#1.7225

حفره (F80)

56

1.7225

۲,۶۰۷,۹۰۰ تومان

۲,۵۰۳,۵۸۴ تومان

جزئیات کالا
F70/3030/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

۱,۱۸۴,۳۰۰ تومان

۱,۱۳۶,۹۲۸ تومان

جزئیات کالا
F60/3030/96#1.0037

پل(F60)

96

1.0037

۶۰۷,۲۰۰ تومان

۵۸۲,۹۱۲ تومان

جزئیات کالا
F50/3030/12#1.0037

پران (F50)

12

1.0037

۵۰۰,۴۰۰ تومان

۴۸۰,۳۸۴ تومان

جزئیات کالا
F51/3030/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۵۶۱,۹۰۰ تومان

۵۳۹,۴۲۴ تومان

جزئیات کالا
F80/3030/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۲,۱۹۳,۱۰۰ تومان

۲,۱۰۵,۳۷۶ تومان

جزئیات کالا
F80/3030/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان

۲,۱۱۰,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
F70/3030/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۹۴۷,۸۰۰ تومان

۹۰۹,۸۸۸ تومان

جزئیات کالا
F80/3030/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان

۱,۷۶۶,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
F60/3030/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

لطفا تماس بگیرید