فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M2530)

بلوک پلاستیک (M2530)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F80/2530/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F60/2530/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F80/2530/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F91/2530/27#1.0037

کفشک(F91)

27

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F80/2530/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F51/2530/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F80/2530/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F80/2530/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F80/2530/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F80/2530/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F80/2530/56#1.7225

حفره (F80)

56

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F70/2530/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F70/2530/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F60/2530/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F50/2530/12#1.0037

پران (F50)

12

1.0037

لطفا تماس بگیرید