فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M2030)

بلوک پلاستیک (M2030)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F80/2030/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۱,۱۵۱,۱۰۰ تومان

۱,۱۰۵,۰۵۶ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

۱,۶۲۸,۵۰۰ تومان

۱,۵۶۳,۳۶۰ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۱,۳۸۷,۶۰۰ تومان

۱,۳۳۲,۰۹۶ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۱,۶۳۸,۳۰۰ تومان

۱,۵۷۲,۷۶۸ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

۲,۲۹۳,۴۰۰ تومان

۲,۲۰۱,۶۶۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/56#1.7225

حفره (F80)

56

1.7225

۱,۹۳۲,۶۰۰ تومان

۱,۸۵۵,۲۹۶ تومان

جزئیات کالا
F70/2030/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۶۷۳,۱۰۰ تومان

۶۴۶,۱۷۶ تومان

جزئیات کالا
F50/2030/12#1.0037

پران (F50)

12

1.0037

۳۶۱,۹۰۰ تومان

۳۴۷,۴۲۴ تومان

جزئیات کالا
F51/2030/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۳۸۹,۲۰۰ تومان

۳۷۳,۶۳۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

۱,۹۳۹,۲۰۰ تومان

۱,۸۶۱,۶۳۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

۱,۳۳۱,۵۰۰ تومان

۱,۲۷۸,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا
F91/2030/27#1.0037

کفشک(F91)

27

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F60/2030/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F60/2030/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

لطفا تماس بگیرید