فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M2030)

بلوک پلاستیک (M2030)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه متریال قیمت محصول خرید
مقایسه
F80/2030/36#1.7225

حفره

36

1.7225

۱,۰۹۹,۳۰۰ تومان

۱,۰۵۵,۳۲۸ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/46#1.7225

حفره

46

1.7225

۱,۲۷۴,۴۰۰ تومان

۱,۲۲۳,۴۲۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/56#1.2312

حفره

56

1.2312

۲,۳۱۵,۲۰۰ تومان

۲,۲۲۲,۵۹۲ تومان

جزئیات کالا
F60/2030/76#1.0037

پل

76

1.0037

۳۲۸,۲۰۰ تومان

۳۱۵,۰۷۲ تومان

جزئیات کالا
F50/2030/12#1.0037

پران

12

1.0037

۳۰۰,۲۰۰ تومان

۲۸۸,۱۹۲ تومان

جزئیات کالا
F51/2030/17#1.0037

پشت پران

17

1.0037

۳۰۹,۱۰۰ تومان

۲۹۶,۷۳۶ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/46#1.2312

حفره

46

1.2312

۱,۹۵۴,۲۰۰ تومان

۱,۸۷۶,۰۳۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/27#1.2312

حفره

27

1.2312

۱,۳۱۸,۵۰۰ تومان

۱,۲۶۵,۷۶۰ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/36#1.2312

حفره

36

1.2312

۱,۶۲۹,۸۰۰ تومان

۱,۵۶۴,۶۰۸ تومان

جزئیات کالا
F91/2030/27#1.0037

کفشک

27

1.0037

۵۰۶,۲۰۰ تومان

۴۸۵,۹۵۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/27#1.7225

حفره

27

1.7225

۹۴۰,۴۰۰ تومان

۹۰۲,۷۸۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/56#1.7225

حفره

56

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F70/2030/27#1.0037

پشت بند

27

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F60/2030/56#1.0037

پل

56

1.0037

لطفا تماس بگیرید