فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M2025)

بلوک پلاستیک (M2025)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F80/2025/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

۱,۹۵۵,۵۰۰ تومان

۱,۸۷۷,۲۸۰ تومان

جزئیات کالا
F60/2025/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

۲۷۲,۳۰۰ تومان

۲۶۱,۴۰۸ تومان

جزئیات کالا
F70/2025/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۳۹۱,۵۰۰ تومان

۳۷۵,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/56#1.7225

حفره (F80)

56

1.7225

۱,۲۷۱,۴۰۰ تومان

۱,۲۲۰,۵۴۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

۱,۱۲۴,۹۰۰ تومان

۱,۰۷۹,۹۰۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۹۵۸,۱۰۰ تومان

۹۱۹,۷۷۶ تومان

جزئیات کالا
F51/2025/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۲۲۹,۶۰۰ تومان

۲۲۰,۴۱۶ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۱,۰۹۷,۸۰۰ تومان

۱,۰۵۳,۸۸۸ تومان

جزئیات کالا
F70/2025/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

۴۷۸,۳۰۰ تومان

۴۵۹,۱۶۸ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

۱,۶۶۱,۲۰۰ تومان

۱,۵۹۴,۷۵۲ تومان

جزئیات کالا
F60/2025/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۲۱۶,۴۰۰ تومان

۲۰۷,۷۴۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

۱,۳۹۴,۴۰۰ تومان

۱,۳۳۸,۶۲۴ تومان

جزئیات کالا
F50/2025/12#1.0037

پران (F50)

12

1.0037

۲۲۳,۷۰۰ تومان

۲۱۴,۷۵۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۸۱۵,۳۰۰ تومان

۷۸۲,۶۸۸ تومان

جزئیات کالا
F91/2025/27#1.0037

کفشک(F91)

27

1.0037

۴۲۳,۸۰۰ تومان

۴۰۶,۸۴۸ تومان

جزئیات کالا