فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M1620)

بلوک پلاستیک (M1620)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F80/1620/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۶۹۰,۰۰۰ تومان

۶۶۲,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
F70/1620/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۳۶۰,۸۰۰ تومان

۳۴۶,۳۶۸ تومان

جزئیات کالا
F70/1620/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

۴۹۶,۰۰۰ تومان

۴۷۶,۱۶۰ تومان

جزئیات کالا
F60/1620/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

۲۷۴,۲۰۰ تومان

۲۶۳,۲۳۲ تومان

جزئیات کالا
F50/1620/9#1.0037

پران (F50)

9

1.0037

۱۷۷,۲۰۰ تومان

۱۷۰,۱۱۲ تومان

جزئیات کالا
F51/1620/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۱۹۹,۵۰۰ تومان

۱۹۱,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

۷۸۷,۶۰۰ تومان

۷۵۶,۰۹۶ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

۹۵۹,۲۰۰ تومان

۹۲۰,۸۳۲ تومان

جزئیات کالا
F91/1620/22#1.0037

کفشک(F91)

22

1.0037

۳۶۶,۳۰۰ تومان

۳۵۱,۶۴۸ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۹۸۴,۳۰۰ تومان

۹۴۴,۹۲۸ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۸۲۹,۰۰۰ تومان

۷۹۵,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا
F60/1620/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۲۱۰,۴۰۰ تومان

۲۰۱,۹۸۴ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

۱,۱۴۷,۳۰۰ تومان

۱,۱۰۱,۴۰۸ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

لطفا تماس بگیرید