فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M1620)

بلوک پلاستیک (M1620)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F80/1620/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۶۷۶,۹۰۰ تومان

۶۴۹,۸۲۴ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

۱,۱۴۱,۹۰۰ تومان

۱,۰۹۶,۲۲۴ تومان

جزئیات کالا
F60/1620/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۱۶۳,۴۰۰ تومان

۱۵۶,۸۶۴ تومان

جزئیات کالا
F70/1620/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۲۶۲,۰۰۰ تومان

۲۵۱,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا
F91/1620/22#1.0037

کفشک(F91)

22

1.0037

۲۶۴,۹۰۰ تومان

۲۵۴,۳۰۴ تومان

جزئیات کالا
F50/1620/9#1.0037

پران (F50)

9

1.0037

۱۵۴,۶۰۰ تومان

۱۴۸,۴۱۶ تومان

جزئیات کالا
F70/1620/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

۳۶۵,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
F51/1620/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۱۵۲,۶۴۰ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۵۷۸,۴۰۰ تومان

۵۵۵,۲۶۴ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

۹۴۹,۷۰۰ تومان

۹۱۱,۷۱۲ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۷۹۱,۷۰۰ تومان

۷۶۰,۰۳۲ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

۷۷۱,۸۰۰ تومان

۷۴۰,۹۲۸ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F60/1620/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

لطفا تماس بگیرید