فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بغل بند با ارتفاع کم(E3060)

 

بغل بند با ارتفاع کم(E3060)
نام محصول A C a b b1 l e1 e2 F1(KN) F2(KN) قیمت محصول خرید
مقایسه
E306/12

12

3

20

40

11

80

39

26

16

0.6

لطفا تماس بگیرید

E3060/1820

18,20

4

25

50

17

100

46

34

36

1.4

لطفا تماس بگیرید

E306/14,16

14,16

3

20

40

13

80

39

26

22

0.9

لطفا تماس بگیرید