فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

آب بندی کننده

 لاکــــــــــــــــــــست    

                  چسبهای آناروبیک

 

   

                                                                    

              

               

                    

آب بندی کننده
نام محصول استحکام رنگ ویسکوزیته بازه قطر پیچ لقی با فاصله وزن قیمت محصول خرید
مقایسه
LOCSET 2335 / 500g

بالا

قرمز

7000

R2ʺ

0.1 to 0.3

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2241 / 1000g

متوسط

بدن رنگ

10000

R3ʺ

0.1 to 0.25

1000gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2235 / 500g

متوسط

آبی

5000

R3ʺ

0.1 to 0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2338 / 500g

بالا

سبز

8000

R3ʺ

0.10 to 0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2335 / 250g

بالا

قرمز

7000

R2ʺ

0.1 to 0.3

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2336 / 500g

بالا

قرمز

5000

R3ʺ

0.10 to 0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2238 / 50g

متوسط

آبی

8000

R3ʺ

0.1 to 0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2238 / 100g

متوسط

آبی

8000

R3ʺ

0.1 to 0.25

100gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2236 / 500g

متوسط

زرد

5000

R3ʺ

0.1 to 0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2255 / 50g

متوسط

زرد

500،000

R3ʺ

0.10 to 0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2338 / 100g

بالا

سبز

8000

R3ʺ

0.10 to 0.25

100gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2238 / 250g

متوسط

آبی

8000

R3ʺ

0.1 to 0.25

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2238 / 500g

متوسط

آبی

8000

R3ʺ

0.1 to 0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2241 / 100 g

متوسط

10000

R3ʺ

0.1 to 0.25

100gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2255 / 500g

متوسط

زرد

500،000

R3ʺ

0.10 to 0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2332 / 50g

بالا

سبز

2000

R3ʺ

0.1 to 0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2332 / 500g

بالا

سبز

2000

R3ʺ

0.1 to 0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2241 / 250g

متوسط

بدن رنگ

10000

R3ʺ

0.1 to 0.25

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2338 / 250g

بالا

سبز

8000

R3ʺ

0.10 to 0.25

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2535 / 50g

بالا

قرمز

4000

R2ʺ

0.1 to 0.3

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2236 / 50g

متوسط

زرد

5000

R3ʺ

0.1 to 0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2338 / 50g

بالا

سبز

8000

R3ʺ

0.10 to 0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2335 / 50g

بالا

قرمز

7000

R2ʺ

0.1 to 0.3

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2138 / 500g

پایین

قرمز

8000

R3ʺ

0.1 to 0.25

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2336 / 50g

بالا

قرمز

5000

R3ʺ

0.10 to 0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2226 / 50g

پایین

قهوه ای

700

R3/4ʺ

0.04to0.13

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2226 / 500g

پایین

قهوه ای

700

R3/4ʺ

0.04to0.13

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2235 / 50g

متوسط

آبی

5000

R3ʺ

0.1 to 0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2235 / 250g

متوسط

آبی

5000

R3ʺ

0.1 to 0.25

250gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2241 / 10kg

متوسط

بدن رنگ

10000

R3ʺ

0.1 to 0.25

10kg

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2138 / 50g

پایین

قرمز

8000

R3ʺ

0.1 to 0.25

50gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 2255 / 100g

متوسط

زرد

500،000

R3ʺ

0.10 to 0.25

100gr

لطفا تماس بگیرید