فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

آب بندی سطوح (واشر ساز)

لاکــــــــــــــــــــست 

                  چسبهای آناروبیک

                

آب بندی سطوح (واشر ساز)
نام محصول استحکام رنگ ویسکوزیته بازه قطر پیچ لقی با فاصله وزن قیمت محصول خرید
مقایسه
LOCSET 3147 / 100g

پایین

قرمز

70،000

R3ʺ

0.10 to 0.30

100gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 3147 / 500g

پایین

قرمز

70،000

R3ʺ

0.10 to 0.30

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 3247 / 500g

متوسط

آبی

70،000

R5ʺ

0.10 to 0.30

500gr

لطفا تماس بگیرید

LOCSET 3247 / 100g

متوسط

آبی

70،000

R5ʺ

0.10 to 0.30

100gr

لطفا تماس بگیرید